Các hình thức trả lương theo thời gian

Khái niệm, đối tượng và điều kiện áp dụng Hình thức trả lương theo thời gian

“Hình thức trả lương theo thời gian là gì? “

Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức trả lương căn cứ vào mức lương cấp bậc hoặc chức vụ và thời gian làm việc thực tế của công nhân viên chức. Thực chất của hình thức này là trả công theo số ngày công (giờ công) thực tế đã làm.[ads-1]– Hình thức trả lương này được áp dụng chủ yếu với: Công chức, viên chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Lực lượng vũ trang; Những người thực hiện quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh; Công nhân sản xuất làm những công việc không thể định mức lao động, hoặc do tính chất sản xuất nếu trả lương theo sản phẩm sẽ khó đảm bảo chất lượng.
– Điều kiện:
+Phải thực hiện chấm công cho người lao động chính xác;
+Phải đánh giá chính xác mức độ phức tạp của công việc;
+Phải bố trí đúng người đúng việc;

Các hình thức trả lương theo thời gian

Trả lương theo thời gian đơn giản
Trả lương tháng:
Trả lương ngày:
– Trả lương tuần:
– Trả lương giờ:
Trả lương theo thời gian có thưởng[ads-2]

Trả lương theo thời gian đơn giản là gì?”

Trả lương theo thời gian đơn giản là chế độ trả lương mà tiền lương nhận được của mỗi người lao động phụ thuộc vào mức lương cấp bậc, chức vụ hay cấp hàm và thời gian làm việc thực tế của họ.
– Trả lương này áp dụng chủ yếu đối với khu vực hành chính sự nghiệp hoặc đối với công việc khó xác định định mức lao động chính xác, khó đánh giá công việc chính xác.
Tiền lương thời gian đơn giản được xác định như sau:
TLtg = MLtg x TLVTT
Thực tế thường trả lương thời gian ứng với đơn vị thời gian chính là tháng và ngày.
Trả lương tháng: Trả lương tính theo mức lương cấp bậc hoặc chức vụ tháng của công nhân viên chức.
Trả lương tháng được áp dụng chủ yếu đối với viên chức làm việc trong khu vực Nhà nước.
Công thức tính:
                      TLtháng  =  MLcb, cv  +  PC = Hhsl x TLmin + PC
Trong đó:
 MLtháng: Mức lương tháng.
 MLcb, cv: Mức lương cấp bậc, chức vụ.
 Hhsl : Hệ số lương.
 TLmin : Tiền lương tối thiểu.
 PC:  Các khoản phụ cấp (nếu có).
– Trả lương ngày:
Trả lương ngày là trả lương tính theo mức lương (cấp bậc hoặc chức vụ) ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng.
Trả lương ngày được áp dụng đối với công nhân viên chức trong các cơ quan, đơn vị mà có thể tổ chức chấm công và hạch toán ngày công cho mỗi người được cụ thể, chính xác.
TLTG = MLngày PC n/có x Nx
Mức lương ngày được xác định như sau:
                             
  MLngàyPC n/có = (MLtháng + PC) / N
Trong đó:
 MLngàyPC n/có: Mức lương ngày phụ cấp nếu có.
 N:  Số ngày chế độ của tháng.
 Nx:  Số ngày làm việc thực tế trả lương thời gian
 PC:  Các khoản phụ cấp (nếu có).
– Trả lương tuần:
Mức lương tuần trả cho một tuần làm việc được xác định như sau:
MLtuần PC = ( MLtháng PC x 12 ) / 52
– Trả lương giờ:
Mức lương giờ để trả cho số giờ làm việc và được xác định như sau:
MLgiờ PC = MLngày PC / h cđ

“Trả lương theo thời gian có thưởng là gì?”

– Trả lương theo thời gian có thưởng là sự kết hợp thực hiện trả lương theo thời gian đơn giản với việc áp dụng các hình thức thưởng nếu cán bộ công nhân viên chức đạt được các chỉ tiêu và điều kiện thưởng quy định.
– Áp dụng đối với những bộ phận sản xuất hoặc những công việc chưa có điều kiện trả lương theo sản phẩm hay những công việc đòi hỏi phải đảm bảo tính chính xác cao, những công việc có trình độ cơ khí hoá, tự động hoá cao.
Tiền lương của người lao động nhận được bao gồm tiền lương theo thời gian đơn giản cộng với tiền thưởng.
TLTg(t) = MLTG x Tlvtt + Tthưởng
Trong đó:
MLTG : Mức lương thời gian của người lao động.
Tlvtt : Thời gian làm việc thực tế của người lao động.
Tthưởng : Tiền thưởng.

[ads-3]

Bản chất và vai trò của phụ cấp lương – Website SEO Travel

4.8/5 - (6 votes)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy