Căn cứ xây dựng các chế độ phụ cấp lương

Căn cứ xây dựng các chế độ phụ cấp lương tại cơ quan, doanh nghiệp, Quy trình xây dựng các chế độ phụ cấp lương

1. Căn cứ xây dựng các chế độ phụ cấp lương tại cơ quan, doanh nghiệp

– Các quy định mang tính pháp lý:
– Những yếu tố cần đưa vào tiền lương và phụ cấp.
– Nguyện vọng và những đề xuất của người lao động:
– Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng phát triển của tổ chức.
– Quan điểm và ý chí của người sử dụng lao động.
– Khả năng về tài chính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2. Quy trình xây dựng các chế độ phụ cấp lương

2.1  Đối với các cơ quan Nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp do cấp có thẩm quyền của Nhà nước thành lập thực hiện tự chủ về tài chính.
Bước 1: Xác định loại phụ cấp lương có thể đưa vào áp dụng trong cơ quan, đơn vị:
Bước 2: Xác định nguồn trả phụ cấp, lựa chọn loại phụ cấp và mức phụ cấp sẽ áp dụng.
Bước 3: Lấy ý kiến dân chủ về phụ cấp và mức phụ cấp.
Bước 4: Chỉnh sửa, điều chỉnh.
Bước 5: Ban hành phụ cấp mới và đưa vào áp dụng.
2.2.    Đối với các cơ quan, doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà nước
Bước 1: Khảo sát, nghiên cứu cơ quan, doanh nghiệp.
Bước 2: Dự kiến các chế độ phụ cấp lương cần được áp dụng trong cơ quan, doanh nghiệp.
Bước 3: Xây dựng phương án trả phụ cấp chi tiết dựa trên những loại phụ cấp đã thống nhất với người sử dụng lao động và tham khảo ý kiến.
Bước 4: Tổng hợp tất cả các ý kiến, nghiên cứu, chọn lọc các ý kiến có thể áp dụng.
Bước 5: Tổng hợp các ý kiến đóng góp.
Bước 6: Tổ chức áp dụng thử.
Bước 7: Ban hành quy định về các chế độ phụ cấp lương.

Một số chế độ phụ cấp lương khác có thể áp dụng

– Phụ cấp ý thức, phụ cấp trách nhiệm

– Phụ cấp lương cho người lao động có một số kỹ năng đặc biệt

Khái niệm, yêu cầu của tiền lương, tiền công – SEO Travel net blog; Website SEO Travel

5/5 - (3 votes)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy