Vai trò tích cực của kiểm soát nội bộ đến quá trình đổi mới

Về mặt lý thuyết, kiểm soát nội bộ có thể ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp theo hai cách. Một mặt, chiến lược đổi mới có thể mang lại rủi ro cho doanh nghiệp như thách thức kỹ thuật, cạnh tranh thị trường và chiến lược bán hàng của đối thủ cạnh tranh (Fernandes & Paunov, 2015).

Theo lý thuyết đầu tư hiệu quả, các hoạt động đổi mới sáng tạo bị ảnh hưởng bởi các vấn đề của người đại diện. Các nhà quản lý có thể sử dụng các yêu cầu kiểm soát nội bộ áp đặt như một cái cớ để giảm nỗ lực của họ đối với hoạt động cải tiến. Kiểm soát nội bộ thúc đẩy giám sát khách quan, hạn chế các quyết định chủ quan và động lực các nhà quản trị phê duyệt các sáng kiến có rủi ro vì vấn đề người quản lý thích “cuộc sống yên tĩnh” (Bargeron & cộng sự, 2010). Các nhà quản lý có thể sử dụng các yêu cầu kiểm soát nội bộ làm lý do để họ giảm nỗ lực đổi mới sáng tao vì họ thích cuộc sống yên tĩnh (Hart, 1983; Bertrand & Mullainathan, 2003).

Thêm nữa, kiểm soát nội bộ quá mức thường dẫn đến việc quản lý cứng nhắc, không có lợi cho việc thực hiện đổi mới công nghệ linh hoạt. Do đó, các nhà quản lý có thể bỏ lại các dự án đổi mới quan trọng vì họ phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng các yêu cầu kiểm soát nội bộ.

Mặt khác, kiểm soát nội bộ tốt hơn có thể giảm bớt các hạn chế tài chính, dẫn đến nhiều hoạt động đổi mới hơn. Theo Hall & Lerner (2010), các hoạt động đổi mới khó được tài trợ thông qua vay nợ. Khả năng tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài chính giải phóng những hạn chế về tài chính đối với các khoản đầu tư đổi mới, do đó tăng động lực đổi mới của một công ty. Thêm nữa, chất lượng kiểm soát nội bộ tốt hơn đi kèm với chất lượng thông tin cao hơn, chất lượng kiểm soát nội bộ cao hơn có thể giảm bớt các hạn chế tài chính bằng cách tăng chất lượng báo cáo tài chính và cải thiện tính minh bạch dẫn đến chi phí vốn thấp hơn và khả năng tiếp cận các nguồn tài chính tốt hơn (Gordon &Wilford, 2012).

Xa hơn nữa, kiểm soát nội bộ thúc đẩy các doanh nghiệp đạt được sự đổi mới độc lập, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ, kiểm soát hiệu quả rủi ro trong R&D các hoạt động, và thúc đẩy chiến lược phát triển dài hạn. Kiểm soát nội bộ có thể giảm sự không chắc chắn của đổi mới công nghệ bằng cách đánh giá, kiểm soát và ngăn chặn rủi ro (Wang, Zhang, & Chun, 2021). Kiểm soát nội bộ là một hệ thống quản lý nội bộ, con đường và cơ chế trung gian để đạt được các mục tiêu quản trị, có thể làm giảm bớt hiệu quả vấn đề người đại diện và sự bất cân xứng thông tin ở cấp độ hoạt động của đầu tư R&D của doanh nghiệp (Tang, 2016)

Trên cơ sở lý thuyết trên, bằng chứng về mối liên kết giữa kiểm soát nội bộ và hoạt động đổi mới sáng tạo được xem xét ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Tuy thế, dẫn chứng là không rõ ràng. Ví dụ, Li & cộng sự (2019) đã điều tra dữ liệu cấp độ doanh nghiệp của Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 2014 và cung cấp bằng chứng về tác động tiêu cực của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đổi mới sáng tạo. Cụ thể, các nhà đổi mới của Trung Quốc trong các ngành sản xuất đã trải qua sự tăng trưởng đổi mới thấp hơn sau khi tiến hành công tác kiểm soát nội bộ mạnh hơn.

Bằng chứng về tác động tiêu cực của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới sáng tạo cũng được quan sát thấy ở các nghiên cứu khác. Chẳng hạn, theo Liu & cộng sự (2018) quản lý và kiểm soát rủi ro nội bộ khả năng tương quan đáng kể và tiêu cực với hiệu quả đổi mới, cho thấy rằng nghịch lý về kiểm soát nội bộ có thể tồn tại trong các doanh nghiệp theo định hướng đổi mới. Ngoài ra, Chen & cộng sự (2018), Yang & cộng sự. (2019), Li & Shi (2019) khẳng định lại kết quả trên.

Bảng ví dụ về thống kê mô tả của các biến trong mô hình
Bảng ví dụ về thống kê mô tả của các biến trong mô hình

Tuy nhiên, các nghiên cứu khác ghi nhận vai trò tích cực của kiểm soát nội bộ đến quá trình đổi mới, các vấn đề về thời gian và chi phí, áp dụng chính xác các quy trình sản xuất mới và những khó khăn khi thay đổi công nghệ. Bằng chứng về tác động tích cực của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới có thể được quan sát trong một số nghiên cứu. Ví dụ Li (2020) đã chỉ ra rằng kiểm soát nội bộ chất lượng cao có thể nâng cao tính chính xác của truyền thông thông tin, cân bằng quyền lực của nhà quản lý, sắp xếp hiệu quả quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả đầu tư. Nghiên cứu chỉ ra rằng, kiểm soát nội bộ có thể hạn chế đáng kể việc đầu tư thiếu trợ cấp R&D trong doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát, giảm rủi ro và điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến đổi mới công nghệ, và đổi mới sáng tạo. Kiểm soát nội bộ thúc đẩy sự đổi mới của doanh nghiệp bằng cách cải thiện chất lượng báo cáo tài chính, giảm sự bất cân xứng thông tin và giảm chi phí sử dụng vốn (Ogneva, Subramanyam, Raghunanda, 2007).

Dựa trên các bộ dữ liệu khác nhau từ các quốc gia khác nhau trong các giai đoạn nghiên cứu cụ thể, các nghiên cứu thực nghiệm về kiểm soát nội và hoạt động đổi mới sáng tạo đã không đạt được sự đồng thuận. Trong khi một số nghiên cứu cho thấy sự đổi mới cải thiện hoạt động đổi mới của doanh nghiệp, những nghiên cứu khác chỉ ra mối liên kết tiêu cực. Việc xem xét vai trò của kiểm soát nội bộ đến từng loại hình cải tiến cho phép đánh giá một cách toàn diện và tường tận hiệu quả của kiểm soát nội bộ đến hoạt động đổi mới và mở ra các hàm ý chính sách và nhu cầu cần được hỗ trợ của doanh nghiệp trong sự phát triển tiếp theo.

https://seotravel.net/anh-huong-cua-kiem-soat-noi-bo-den-hoat-dong-doi-moi-sang-tao-cua-doanh-nghiep/

5/5 - (3 votes)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy