Bản chất ý nghĩa của tiền lương tối thiểu

Bản chất ý nghĩa của tiền lương tối thiểu

  1. Một số khái niệm
  2. Phân loại tiền lương tối thiểu
  3. Vai trò của tiền lương tối thiểu
  4. Đặc trưng của tiền lương tối thiểu
  5. Yêu cầu của tiền lương tối thiểu
  6. Cơ cấu của tiền lương tối thiểu
Phân loại tiền lương tối thiểu
Phân loại tiền lương tối thiểu
  1. Một số khái niệm của tiền lương tối thiểu:
“Tiền lương tối thiểu là gì?”

Tiền lương tối thiểu chung là tiền lương tối thiểu được quy định áp dụng chung cho cả nước, chỉ dùng để trả cho người lao động làm những công việc giản đơn nhất trong xã hội trong điều kiện và môi trường lao động bình thường, chưa qua đào tạo nghề. Tiền lương tối thiểu là lưới an toàn chung cho những người làm công ăn lương trong toàn xã hội …
[ads-1]

Nhu cầu tối thiểu là gì?”

Nhu cầu tối thiểu là nhu cầu thiết yếu, cơ bản tối thiểu về các mặt ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, đồ dùng, hưởng thụ văn hoá, giao tiếp xã hội, bảo hiểm và nuôi con nhằm duy trì cuộc sống và làm việc.
[ads-2]

Mức sống tối thiểu là gì?”

Mức sống tối thiểu là mức độ thoả mãn các nhu cầu tối thiểu, trong những điều kiện kinh tế xã hội cụ thể đó là mức sống chỉ đủ đảm bảo cho con người có một thân thể khoẻ mạnh và một nhu cầu văn hoá tối thiểu, dưới mức sống đó con người không đảm bảo nhân cách cá nhân.
[ads-3]

Mức lương tối thiểu là gì?”

Mức lương tối thiểu là số lượng tiền dùng để trả cho người lao động làm những công việc giản đơn nhất trong xã hội trong điều kiện và môi trường lao động bình thường, chưa qua đào tạo nghề. Đó là số tiền đảm bảo cho người lao động có thể mua được các tư liệu sinh hoạt và tiêu dùng thiết yếu cho tái sản xuất sức lao động cá nhân và dành một phần bảo hiểm tuổi già và nuôi con.
[ads-4]

2.           “Phân loại tiền lương tối thiểu

Tuỳ thuộc phạm vi áp dụng của tiền lương tối thiểu, có thể phân tiền lương tối thiểu thành:
– Tiền lương tối thiểu chung.
– Tiền lương tối thiểu ngành.
– Tiền lương tối thiểu vùng.
            Tiền lương tối thiểu chung
Tiền lương tối thiểu chung là tiền lương tối thiểu được quy định áp dụng chung cho cả nước, chỉ dùng để trả cho người lao động làm những công việc giản đơn nhất trong xã hội trong điều kiện và môi trường lao động bình thường, chưa qua đào tạo nghề.
            Tiền lương tối thiểu vùng
Tiền lương tối thiểu theo vùng tính đến sự khác biệt về không gian của các yếu tố chi phối (ảnh hưởng) tiền lương tối thiểu mà chưa được tính đến đầy đủ trong tiền lương tối thiểu chung. Trong tiền lương tối thiểu vùng nhấn mạnh yếu tố đặc thù và thể hiện chiến lược phát triển của từng vùng.
            Tiền lương tối thiểu ngành
Tiền lương tối thiểu theo ngành là mức tiền lương tối thiểu nhằm đảm bảo khả năng tái sản xuất sức lao động giản đơn cho người lao động và gia đình họ với yêu cầu mức độ phức tạp và trình độ tay nghề thấp nhất trong một ngành mà các yếu tố này chưa thể hiện ở mức tiền lương tối thiểu chung.

3.           “Vai trò của tiền lương tối thiểu

Tiền lương tối thiểu là lưới an toàn chung cho những người làm công ăn lương trong toàn xã hội.
– Bảo đảm sức mua cho các mức tiền lương khác trước sự gia tăng của lạm phát và các yếu tố kinh tế xã hội khác thông qua việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu.
– Giảm bớt sự đói nghèo.
– Loại bỏ sự cạnh tranh không công bằng, chống lại xu hướng giảm chi phí các yếu tố sản xuất tới mức không thoả đáng trong đó có tiền lương.
– Bảo đảm sự trả công tương đương cho những công việc tương đương.
– Phòng ngừa sự xung đột giữa giới chủ và giới thợ làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.
– Đối với các nước đang phát triển, mức tiền lương tối thiểu được luật hoá có thể coi là một trong những biện pháp để phát triển kinh tế- xã hội.
– Là căn cứ để tính các mức lương cho các loại lao động khác.

4.           Đặc trưng của tiền lương tối thiểu

– Tiền lương tối thiểu được tính tương ứng với trình độ lao động giản đơn nhất, chưa qua đào tạo nghề;
– Tiền lương tối thiểu được tính tương ứng với cường độ lao động nhẹ nhất, không đòi hỏi tiêu hao nhiều năng lượng, thần kinh, cơ bắp;
– Tiền lương tối thiểu được tính tương ứng với môi trường và điều kiện lao động bình thường, không có tác động xấu của các yếu tố điều kiện lao động;
– Tiền lương tối thiểu được tính tương ứng với nhu cầu tiêu dùng ở mức tối thiểu;
– Tiền lương tối thiểu được tính tương ứng với giá cả các tư liệu sinh hoạt chủ yếu ở vùng có mức giá trung bình của đất nước (vùng, ngành).

5.           “Yêu cầu của tiền lương tối thiểu

– Tiền lương tối thiểu phải bảo đảm đời sống tối thiểu cho người lao động hưởng mức lương tối thiểu;
– Tiền lương tối thiểu phải được tính đúng, tính đủ;
– Tiền lương tối thiểu phải bảo đảm mối quan hệ thực sự giữa mức lương tối thiểu, trung bình và tối đa;
– Tiền lương tối thiểu phải là yếu tố tác động đến mức tiền công trên thị trường sức lao động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tính đủ đầu vào và hoạt động có hiệu quả;
– Tiền lương tối thiểu phải là sự đảm bảo xã hội có tính pháp lý của Nhà nước;
– Tiền lương tối thiểu phải là công cụ điều tiết của Nhà nước trên phạm vi xã hội và trong từng cơ sở kinh tế;
– Tiền lương tối thiểu phải đáp ứng những biến đổi trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Tạo điều kiện mở rộng giao lưu lao động giữa các vùng lãnh thổ, giữa các khu vực của đất nước thúc đẩy kinh tế đối ngoại, sự hợp tác lao động quốc tế và khu vực thu hút đầu tư nước ngoài.

6.           “Cơ cấu của tiền lương tối thiểu

– Phần để tái sản xuất sức lao động cá nhân
– Phần dành cho nuôi con.
– Phần dành cho bảo hiểm xã hội…

Các phương pháp xác định mức lương tối thiểu chung

Có 4 phương pháp xác định tiền lương tối thiểu chung đang được áp dụng ở nước ta là:
Phương pháp xác định tiền lương tối thiểu dựa trên nhu cầu tối thiểu
Hệ thống nhu cầu tiêu dùng của người lao động được chia thành 2 loại: Nhu cầu về lương thực, thực phẩm và nhu cầu phi lương thực, thực phẩm.
– Xác định nhu cầu lương thực, thực phẩm: Dựa trên phương án nhu cầu calo tiêu thụ để tính ra giá trị “rổ hàng hoá” cần thiết cho một người lao động.
– Nhu cầu chi tiêu cho phi lương thực, thực phẩm: Tính trên cơ sở tỷ trọng nhu cầu chi tiêu phi lương thực thực phẩm trên tổng ngân sách gia đình.
– Nhu cầu chi nuôi con của một người lao động: Tính trên cơ sở nhu cầu dinh dưỡng của người con và chi phí nuôi con được tính trên tiền lương tối thiểu.
Xác định tiền lương tối thiểu trên cơ sở mức tiền công trên thị trường
Đây là phương pháp tính tiền lương tối thiểu trực tiếp. Mức tiền công tối thiểu được tính trên cơ sở điều tra giá công lao động xã hội đang trả cho người lao động không có trình độ chuyên môn tại một thời điểm nhất định, trong các vùng đại diện.
Xác định mức tiền lương tối thiểu trên cơ sở thực tế đang trả trong các doanh nghiệp (khu vực kết cấu)
Theo phương pháp này cần xác định mức tiền công thấp nhất thực tế đang áp dụng trong các doanh nghiệp để xác định mức tiền lương tối thiểu cho lao động không có trình độ tay nghề, làm công việc giản đơn nhất tại một thời điểm nhất định.
Xác định mức tiền lương tối thiểu từ khả năng của nền kinh tế (GDP) và quỹ tiêu dùng cá nhân dân cư
Tính trên cơ sở tiêu dùng thực tế đạt được các năm qua và dự báo xu hướng tiêu dùng trong thời gian tới để tính khả năng áp dụng các mức tiền công tối thiểu trong từng thời kỳ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế.

5/5 - (2 votes)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy